นิติศาสตร์ คืออะไร และเรียนอะไรบ้าง?

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ – กฎหมาย Facebook: Business Analysis of Law บทความโดย ศรัณย์ พิมพ์งามและ ปัณณธร เขื่อนแก้ว เวลาเราได้ยินว่า คน ๆ นี้เรียนกฎหมาย เรียนคณะ นิติศาสตร์ หรือเรากำลังจะตัดสินใจเรียนกฎหมายหรือสอบเข้าคณะ นิติศาสตร์ คำถามคือ คณะนิติศาสตร์ที่เขาว่ากันว่าเป็นคณะที่จะสอนกฎหมายเรา แล้วในโรงเรียนกฎหมายเนี่ยเขาสอนอะไรบ้าง นักกฎหมายที่จบคณะนี้เราสามารถอนุมานว่าเขาจะเรียนกฎหมายอะไรมากันบ้างนะ บทความนี้ผมจะมาเล่าในฟังในฐานะที่เป็นนิสิตนักศึกษาในคณะนิติศาสตร์คนหนึ่ง คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) อาจจะมีชื่อเรียกในบางที่หรือในบางประเทศว่าเป็นโรงเรียนกฎหมาย (Law School) สิ่งที่คณะนี้จะสอนก็คือ “กฎหมาย” […]

ปัญหาบางประการในดอกเบี้ยตามกฎหมายแพ่ง

“ดอกเบี้ย” คือ ผลตอบแทนของเงินในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งทุกครั้งที่คุณถือเงิน ถ้าเราคิดในฐานะของมนุษย์ทางการเงินที่มีเหตุผล ต้นทุนเงินแบบไร้ความเสี่ยง (risk-free rate)  ก็คือ เงินนั้นคุณไม่ได้ถือไว้เฉย ๆ คุณเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าดู ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 2.73% ต่อปี หากแต่คำว่าดอกเบี้ยที่เคยผ่านตานักกฎหมายมา เรามักจะพบคำนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมาตรา 7 บัญญัติว่า “ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี”  และ มาตรา 654 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี“ เพราะฉะนั้นในกรณีที่ต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน ถ้าไม่กำหนดไว้ก็จะเสีย […]

การร่างกฎหมาย: สไตล์และโครงสร้างกฎหมายแพ่ง

การร่างกฎหมาย สไตล์ และโครงสร้างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ศรัณย์ พิมพ์งามและ ปัณณธร เขื่อนแก้ว 1. บทนำ: การร่างกฎหมายแพ่ง สไตล์ โครงสร้าง หลายท่านอาจสงสัยว่าการที่นักเรียนกฎหมายไทยไปเรียนกฎหมายที่ต่างประเทศมันจะนำกลับมาใช้ในไทยได้หรือ? เพราะกฎหมายมันน่าจะต่างกัน กฎหมายน่าจะมีความเป็นท้องถิ่น เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ กฎหมายของประเทศอื่นจะเอามาใช้ได้อย่างไร หากแต่ถ้าเจาะลงไปเฉพาะกฎหมายแพ่งของไทย เราจะพบว่า รากฐานกฎหมายแพ่งของเรามีแนวคิดทางกฎหมายไปทางเดียวกับกฎหมายในภาคพื้นทวีปยุโรปเป็นหลัก คือ กฎหมายของเยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส ฯลฯ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Law) แม้จะมีแนวคิดบางอย่างจากกฎหมายอังกฤษที่เป็นคอมมอนลอว์ (Common Law) บ้างก็ตาม และหากมองหารากฐานต่อไป กฎหมายแพ่งยุโรปในกลุ่มของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ […]