การร่างกฎหมาย: สไตล์และโครงสร้างกฎหมายแพ่ง

การร่างกฎหมาย สไตล์ และโครงสร้างกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ศรัณย์ พิมพ์งามและ ปัณณธร เขื่อนแก้ว 1. บทนำ: การร่างกฎหมายแพ่ง สไตล์ โครงสร้าง หลายท่านอาจสงสัยว่าการที่นักเรียนกฎหมายไทยไปเรียนกฎหมายที่ต่างประเทศมันจะนำกลับมาใช้ในไทยได้หรือ? เพราะกฎหมายมันน่าจะต่างกัน กฎหมายน่าจะมีความเป็นท้องถิ่น เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ กฎหมายของประเทศอื่นจะเอามาใช้ได้อย่างไร หากแต่ถ้าเจาะลงไปเฉพาะกฎหมายแพ่งของไทย เราจะพบว่า รากฐานกฎหมายแพ่งของเรามีแนวคิดทางกฎหมายไปทางเดียวกับกฎหมายในภาคพื้นทวีปยุโรปเป็นหลัก คือ กฎหมายของเยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส ฯลฯ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Law) แม้จะมีแนวคิดบางอย่างจากกฎหมายอังกฤษที่เป็นคอมมอนลอว์ (Common Law) บ้างก็ตาม และหากมองหารากฐานต่อไป กฎหมายแพ่งยุโรปในกลุ่มของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ […]