Languages

เป็นความตั้งใจของผมที่อยากจะรวบรวมวิธีพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพราะผมเองก็ประสบปัญหากับภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาก่อน จึงอยากจะเขียนเกี่ยวกับวิธีในการพัฒนาทักษะด้านนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับผู้สนใจครับ


English

“Becoming Fluent“

“EN-Test“


Chinese